Missie en doelstellingen

Missie

De Stichting Stralingsbewust Zeist heeft ten doel het bevorderen van het welzijn en de gezondheid van mensen in de gemeente Zeist door het vergroten van het bewustzijn van de invloed van elektromagnetische straling op mens, natuur en ecosysteem.

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  • het onder de aandacht brengen van al bekende onderzoeksresultaten van negatieve invloeden door de opgewekte elektromagnetische straling;
  • bekendheid te geven aan de klachten die kunnen ontstaan door langdurige blootstelling aan opgewekte elektromagnetische straling, zowel in huis door de aanwezige apparatuur als buitenshuis door de gebruikte frequentiebanden van de telecommaatschappijen;
  • het informeren en adviseren van burgers over de mogelijkheden die zij zelf hebben om een gezonder klimaat in huis te realiseren;
  • de gemeente Zeist, Zeister instanties en belangenverenigingen te wijzen op hun verantwoordelijkheid om burgers, flora en fauna op hun grondgebied een optimaal gezond leefklimaat te bieden en deze bescherming te borgen door verplichte normeringen op te stellen die bij alle toepassingen waarbij opgewekte vrijkomende elektromagnetische straling een rol speelt van kracht zijn;
  • waar mogelijk – met andere organisaties op dit terrein samen te werken.

Visie

Met de natuurwetenschappelijke ontdekkingen van straling, elektriciteit en magnetisme sinds de zeventiende eeuw en de mogelijkheid deze zelf op te wekken zijn er talloze toepassingen uitgevonden waarvan de mensheid profiteert. Het bleek echter dat de door de mens opgewekte straling ook negatieve invloeden kan hebben op mens en natuur bij een te hoge dosis en een te langdurige blootstelling. De ongewenste warmteinvloed van straling is al langer bekend en steeds meer onderzoeken wijzen uit dat daarnaast bij de door de mens opgewekte elektromagnetische straling sprake is van verstoring van de natuurlijke elektromagnetische interacties die in alle levende natuur voorkomt, van celniveau tot macrokosmos.

Door de almaar toenemende digitalisering, draadloze (communicatie) technologieën en elektrische apparatuur in onze samenleving neemt de door de mens opgewekte elektromagnetische straling dusdanig toe dat de gezondheid van mens en natuur en het evenwicht in de ecosystemen verstoord raakt. Daarom is van groot belang dat de al gevonden wetenschappelijke resultaten van onderzoeken gerespecteerd worden. Deze moeten leidend worden bij alle toepassingen die elektromagnetische straling oproepen. Daarnaast is het wenselijk dat er meer onderzoek naar de natuurlijke elektromagnetische interacties in de levende wezens en natuur gedaan wordt om er een vollediger beeld van te verkrijgen.

20 april 2021 wordt in de raadsvergadering van de gemeente Zeist vrijwel unaniem het besluit genomen om een startsubsidie van €15.000,– te geven om de werkzaamheden van de Stichting Stralingsbewust Zeist mogelijk te maken.