In de zomervakantieperiode nemen een aantal leden van de Stichting Stralingsbewust Zeist het initiatief om te reageren op de verleende omgevingsvergunning ten behoeve van de vervanging van de bestaande antennes in de St. Josephkerk door de gemeente Zeist (WABO 2023-002850)  door een bezwaarschrift op te stellen. Ze informeren de direct in het stralingsgebied van de St. Josephkerk wonende bewoners over de voorgenomen maatregel en verzamelen handtekeningen die dit bezwaarschrift ondersteunen. Tot 7 september is hiertoe de gelegenheid.

Dit is de informatie die aan de bewoners in het stralingsgebied van de St. Josephkerk wordt verstrekt:

Geachte buurtbewoner,

De Stichting Stralingsbewust Zeist (SSBZ) heeft een bezwaarschrift ingediend tegen de aanvraag bij de gemeente van het bestuur van de Josephkerk om de antenne-installatie van T-Mobile in de toren  te vervangen.

De vergunning op grond van de Omgevingswet hiervoor is in principe al verleend.

Belanghebbenden mogen wel bezwaar hiertegen maken en van deze mogelijkheid heeft de stichting binnen de inmiddels verstreken termijn gebruik gemaakt.

Wij kunnen ons bezwaarschrift versterken door binnen twee weken nog handtekeningen van de direct belanghebbende inwoners rond de Josephkerk hieraan toe te voegen.

In ons bezwaarschrift hebben wij als belangrijkste redenen tegen de vergunningverlening aangegeven: 

  1. De straling die momenteel al zeer hoog is (gemeten maxime tussen 20.000 en 200.000 microwatt/m2) zal zeer waarschijnlijk worden overtroffen met de nieuwe installatie. Bovendien wordt 5G uitgerold. Het grootste verzamelonderzoek ‘The Bio Initiative’ (bioinitiative.org) stelt als richtlijn 3 tot 6 microwatt/m2 voor de buitenruimte; boven 120 microwatt/m2 bestaat reeds een reële kans op DNA schade, afname celgroei, EEG storingen en immuunstoringen. Op de website emfkaart.nl staat een uitgebreid overzicht van mogelijke fysieke en mentale klachten bij verschillende stralingsniveau’s
    Het rijk, en daarmee de gemeentes hanteren de ICNIRP norm 10.000.000 microwatt/m2!!!. Zij veronachtzamen daarmee alle biologische effecten van straling op levende wezens (mensen, dieren en planten).
  2. de vergunning behandelt alleen maar bouwtechnische aspecten en gaat niet in op mogelijke stralingsschade.
  3. Wij zijn zeer bezorgd over het uitrollen van 5G die door de nieuwe installatie mogelijk en kan leiden tot toenemende controle over het gedrag van mensen.

Uitgebreidere informatie over straling in Zeist kunt u vinden op www.stralingsbewustzeist.nl of www.emfkaart.nl

Indien u als belanghebbende dit bezwaar ondersteunt, kunt u dit kenbaar maken door uw naam, adres, datum en handtekening te vermelden op de lijst die wij hierbij voegen of aan u voorleggen. Of via contactformulier website SSBZ ovv ‘Bezwaarschrift antenne installatie toren St. Josephkerk’ + naam, adres, datum en handtekening. https://stralingsbewustzeist.nl/contact/

De WABO 2023-002850 is gepubliceerd 13 juli 2023 in het Gemeenteblad. Lees hier de tekst van het bezwaarschrift.