Vervolg: Actie bezwaarschrift St. Josephkerk

De stichting heeft op 21 augustus 2023 officieel bij de gemeente Zeist een bezwaarschrift ingediend tegen het verlenen van een vergunning aan T-mobile voor de vervanging van een zendmast in de toren van de Josephkerk aan de Rozenstraat. Dit bezwaarschrift was voorzien van 60 handtekeningen van omwonenden van de Josephkerk.

Op 19 december 2023 heeft over ons bezwaarschrift een openbare hoorzitting plaatsgevonden. Daarna heeft de bezwaarcommissie op 24 januari 2024 een advies over de vergunningverlening uitgebracht aan het gemeentebestuur.

Bij brief van 19 maart j.l. heeft het College van Burgemeester en Wethouders ons bericht dat ons bezwaarschrift ontvankelijk is, maar dat de daarin aangegeven bezwaren ongegrond worden verklaard, zoals door de bezwaarschriftencommissie is geadviseerd.

Kort samengevat is de motivering van het college dat bij de vergunningverlening uitsluitend wordt gekeken naar de in artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) genoemde weigeringsgronden. Deze betreffen het voldoen aan bouwtechnische eisen, het passen binnen het bestemmingsplan en voldoen aan redelijke eisen van welstand. In de Wabo staan geen normen ten aanzien van gezondheid, gevaar of een ander belang genoemd, dus kan het college deze niet toetsen.

In ons bezwaarschrift hebben wij ook gewezen op de artikelen 21 en 122 van onze Grondwet. Hierin staat respectievelijk: “ De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu” en “De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid”. Het college neemt het advies van de bezwaarcommissie over dat deze zorgplicht niet afdwingbaar is en op grond van de Wabo geen weigeringsgrond is om de vergunning voor de vervanging van de zendmast af te wijzen.

Behalve de genoemde verwijzing naar de Grondwet hebben wij schriftelijk en tijdens de hoorzitting de volgende bezwaren naar voren gebracht:

  1. Bij de geadviseerde blootstellingslimieten voor straling door antennes wordt geen rekening gehouden met de wetenschappelijke discussies over de veiligheid hiervan.
  2. De stichting en omwonenden van de Josephkerk maken zich zorgen over de gevolgen van elektromagnetische velden (EMV) voor de gezondheid van de burgers en impact voor flora en fauna.
  3. De vergunning behandelt ten onrechte alleen bouwtechnische aspecten en negeert de gevolgen voor de mensen die wonen, werken of recreëren in de directe omgeving van antennes.
  4. Ten onrechte wordt buiten beschouwing gelaten dat de uitrol van 5G uitsluitend het controleren en beheersen van het gedrag van mensen is, zoals te zien in delen van China en in het vrije westen en een democratische maatschappij onwenselijk is.
  5. De rijksoverheid laat bij de plaatsing van telecomantennes systematisch de belangen van de telecombedrijven prevaleren boven die van haar burgers.
  6. Het lijkt erop dat de door ons georganiseerde voorlichtingsavond over EMV voor gemeenteraadsleden en burgemeester en wethouders, waarop meerdere experts hun zorgen hebben geuit, weinig effect heeft gehad.    

Wij betreuren het besluit van ons gemeentebestuur om de vergunning voor de vervanging van de zendmast in de Josephkerk niet in te trekken dan wel niet aan te passen (b.v. naar een lager stralingsniveau). Daarentegen blijven wij ons inzetten voor het hanteren van het voorzorgsprincipe als het gaat om de al in talrijke wetenschappelijke onderzoeken aangetoonde negatieve gevolgen voor de gezondheid van mensen, flora en fauna.

.